Laat hem de leider zijn

Woman pulling a businessman

Er was eens een man die een bestemming bereikte, waar hij twee borden zag boven twee verschillende wegen. Op het ene bord stond: ALLE MANNEN DIE DOOR HUN VROUW GEDOMINEERD WORDEN, STA HIER. Die rij met mannen was eindeloos.

Het tweede bord las: ALLE MANNEN DIE NOOIT DOOR HUN VROUW GEDOMINEERD WORDEN, STA HIER. Onder het bord stond één man.

De man die de bestemming bereikte, trok die man aan zijn arm en zei: ‘Wat is het geheim, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? In die andere rij staan miljoenen mannen, en jij bent de enige in deze rij.’

De aangesproken man keek verbaasd rond en zei: ‘Wat bedoel je, ik weet het eigenlijk niet. Mijn vrouw zei dat ik hier moest gaan staan.’

We hebben allemaal wel grapjes gehoord of gemaakt over ‘wie heeft de broek aan?’ Maar leiderschap in het gezin is niet iets grappigs. De laatste decennia heeft onze cultuur de betekenis en de verantwoordelijkheden van man en vrouw in de maatschappij en thuis opnieuw gedefinieerd.

Steeds meer mannen zijn passief thuis, omdat de vrouw de baas is. Maar dit is niet zoals God het wil en heeft bedoeld. Hoeveel mannen zouden dolgraag hun familie willen leiden – ze kunnen het, zijn er klaar voor, ze willen het – maar hun vrouw weigert om de touwtjes uit handen te geven? Hoeveel mannen zijn er die de mogelijkheid niet krijgen om zichzelf te bewijzen, omdat hun vrouwen bang zijn dat de man zal falen of het op een andere manier zal doen dan de vrouw goed acht? Hoeveel mannen vinden de strijd om de macht zo frustrerend dat ze er klaar mee zijn en het opgeven?

Wat voor voorbeeld heb jij gehad? Is jouw moeder een sterke leider in het gezin? Neemt zij de beslissingen of volgt ze jouw vader? Veel vrouwen die een uit een gezin komen waar de moeder de baas is, neigen er naar om dat ook te doen. Maar dit is niet volgens de Bijbel. Dit staat er meerdere malen in!

In Genesis 3, helemaal aan het begin van de Bijbel, zegt God al wat Zijn wil is.
Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.

Efeze 5 vers 22: Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere.

Kolossenzen 3 vers 18: Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere.

Tegenover onze dochters hebben wij ook de plicht om te laten zien hoe God het wil, zodat Gods Woord niet gelasterd wordt. Dat de oude vrouwen aan de jonge vrouwen leren om matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde. (Titus 2 vers 3-5)

1 Petrus 3 vers 1 gaat nog verder. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden;

Wat betekent onderdanig zijn? Het huwelijksformulier geeft hier duidelijk antwoord op. ‘Gij zult uw wettigen man liefhebben, eren en vrezen (respecteren), ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, als uw heer; gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd, en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulpe. (..) Deze ordinantie (voorschrift) Gods zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn, en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten, en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sara haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar heer.

Toen we trouwden, hebben we een eed afgelegd voor God, om onze man onderdanig te zijn. Wat betekent die onderdanigheid in de praktijk? Als je man een beslissing neemt, dan volg en vertrouw je die, in plaats van ruzie te maken omdat je het zelf anders wilt, of steeds vragen te stellen waarom en hoe. Hij heeft goed nagedacht over zijn beslissingen en doet niet zomaar iets! Als hij wil dat iets gebeurt, dan doe je dat met blijdschap. Hij vraagt het niet voor niets! Je speelt niet de baas, maar je laat hem leiden. Moedig hem aan met enthousiasme, geef hem ruimte om te groeien, en je zult zien dat zijn leiderschap zal verbeteren met hoe meer ervaring hij krijgt.

Maar… het is zo moeilijk om de leiding op te geven. Wat als hij het niet goed zal doen, als ik hem laat leiden? Als ik het zelf doe, dan weet ik zeker dat het goed gaat. Als je heel eerlijk bent, dan is het echte probleem hier: je vertrouwt hem niet. Als je dat wel zou doen, dan hoef je hem niet te vertellen wat hij moet doen. Dan zou je zijn manier en zijn leiding prima vinden. Eigenlijk wil je het alleen op jouw manier.. dus dat zeg je tegen hem.

Iedere keer dat je hem vertelt wat hij moet doen en vooral op welke manier, dan speel je zijn moeder, terwijl hij een volwassene is. Hij is geen 2 meer! Eigenlijk veronderstel je dat hij jouw hulp echt nodig heeft, die arme jongen. Of dat zonder jouw leiding de boel in de soep loopt. Oftewel, je denkt: hij is een sukkel.  Dat gevoel is vreselijk voor iedereen – maar helemaal voor mannen, want hun grootste emotionele behoefte is  om zich bekwaam te voelen, en gerespecteerd om wat ze doen.

Natuurlijk, er zijn altijd dingen waarbij wij allemaal hulp nodig hebben. Mannen beamen dat ook, soms hebben ze ook hulp nodig. De sleutel hiertoe is om te vragen: Wil je hulp, of hoeft het niet? En als hij zegt dat het prima gaat, dan moet je er niet bij staan blijven wachten (want dat geeft hem het gevoel dat je wacht tot hij gaat falen, om dan jouw betere manier te laten zien).

Wil je dat je man een leider is? Als er een leider is, dan moeten er ook volgers zijn… Weinig mannen die trouwen zijn experts op het gebied van ‘management in het huishouden’. Alles ervaring die ze krijgen is op het moment dat ze al getrouwd zijn. Vertrouw hem als leider, en wees geduldig. ‘Mannen leiden het beste in de huizen waar hun vrouwen hen laten leiden. Vrouwen moeten weten wanneer ze een stap terug moeten doen en toegeven dat hun echtgenoot een mening heeft die even waardevol is als die van hen.’

De meeste mannen willen partnerschap, geen dictatorschap. Ze willen samenwerken met jou, wat betreft beslissingen voor het werk, het huwelijk en het gezin. Ze waarderen jouw mening; ze willen alleen niet dat je het aan hen oplegt. Ze willen jouw advies, ze willen ook dat je om hun advies vraagt. Ze willen jouw input maar ook jouw vertrouwen dat ze een goede beslissing zullen nemen.

‘Een man voelt zich bemoedigd door een vrouw die hem laat leiden, en hem dan helpt om te komen waarheen hij wil.’ Gary Thomas, in Sacred Influence

Advertenties